Het Sint Hubertusgilde gevestigd te Drunen. (hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271926. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
 2. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
 3. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 4. op andere wijze in aanraking komt met gilde, proefschieten.

 

 • Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer(s);
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
 10. lidmaatschapsgegevens van de gildetrom
 11. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het gildewezen;

 

1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken voor:

 • het organiseren van het gilde;
 • uitvoeren van activiteiten;
 • het verstrekken van een adressenlijst (1 * per jaar)
 • het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen)
 • website en sociale media

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met het gilde per e-mail: secretariaat@st-hubertus.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

 • Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • Gildekring Maasland waarbij het gilde aangesloten is;
 • Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Maasland aangesloten is;
 • Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
 • Langstraatse SchuttersBond.
 • verwerkers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.

Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 1. FOTO’S EN VIDEO’S

5.1 Het gilde hanteert de volgende regels:

 • Foto’s en video’s gemaakt door leden, anderen kunnen door het gilde worden gebruikt voor de fotoboeken,  de website en of andere media.
 • Het gilde zal daartoe altijd het belang van diegene die op de foto staan bekijken
 • Het gilde geeft een ieder het recht te verzoeken om een gemaakte foto, video te verwijderen. Behoudens groepsfoto’s zal in principe dit recht worden toegewezen.
 • Gilde zal bij twijfel vooraf toestemming vragen aan de gefotografeerde of diegene die opvallend op de video staat.

 

 

6.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 1. PUBLICATIE EN TOESTEMMING

7.1     Deze verklaring wordt ook opgenomen op de website van het gilde

7.2     Aan de leden van het gilde zal individuele toestemming worden gevraagd van deze privacyverklaring